Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου.

Οκτ 14, 2021 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», δημοσιοποιεί πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου.

Αναλυτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων

1. Παράρτημα ΙΑ και ΙΒ – Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας

2. Παράρτημα ΙΙ – Δήλωση ΜΜΕ

3. Παράρτημα ΙΙΙ – Δήλωση Δαπανών από δικαιούχο

4. Παράρτημα ΙΙΙΑ – Δήλωση Δαπανών από ΟΕΕ

5. Παράρτημα IV – Λίστα Επαλήθευσης

6. Παράρτημα V – Έκθεση επαλήθευσης

7. Παράρτημα VI – Παρακολούθηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων

8. Παράρτημα VII – Κυρώσεις

10. Έντυπο Ι_2 – Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης

11. Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων

12. Εξειδίκευση κριτηρίων από ΟΤΔ βάσει της τοπικής στρατηγικής

13α. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών 4.1

13β. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών 4.2

13γ. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών 4.3

14. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/2018) (ΥΑΕΚΕΔ)

15. Οδηγός ΕΣΠΑ_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ

16. Ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι, Καν. (ΕΕ) 651/2014)

17. Πίνακας Τιμών Μονάδας κτιριακών εργασιών

18. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

19α. Υπόδειγμα Α: Αναλυτικός προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα – Εξοφλημένες δαπάνες (ανά είδος δράσης)

19β. Υπόδειγμα Β: Αναλυτικός προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα – Εξοφλημένες δαπάνες (ανά είδος δράσης)

19γ. Υπόδειγμα Γ: Αναλυτικός προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα – Εξοφλημένες δαπάνες (ανά είδος δράσης)

20. Υποδείγματα Δ: Λίστα επισυναπτόμενων δικαιολογητικών

21. Υποδείγματα Ε: Χρηματοοικονομικό – Επιχειρηματικό σχέδιο