ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ήταν η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση του τοπικού προγράμματος LEADER+ Νομού Λασιθίου.

Η ΟΤΔ είχε τη παρακάτω διοικητική και οργανωτική δομή:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+ (ΕΔΠ L+) ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, είχε όλες τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση, υλοποίηση και εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER+ και αποτελείτο από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων – μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ:

1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.

2) Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.

3) Επιμελητήριο Λασιθίου.

4) Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας.

5) Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

Η υπηρεσιακή δομή της ΟΤΔ περιελάμβανε το στελεχιακό δυναμικό που ήταν αρμόδιο για τη παρακολούθηση και διαχείριση του τοπικού προγράμματος LEADER+.

Το έργο της υπηρεσιακής δομής επέβλεπε και συντόνιζε ο Συντονιστής τοπικού προγράμματος LEADER+.

Το προσωπικό που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος στελέχωσε την υπηρεσιακή δομή ήταν:

 • Αντωνακάκης Χαράλαμπος, Συντονιστής
 • Διαλυνάς Νεκτάριος, Οικονομολόγος – Λογιστής
 • Γεροντή Λύδια, Γραμματέας
 • Γεροντή Ελένη, Γραμματέας
 • Καβουσανάκη Μαρία, Οικονομολόγος
 • Ατσαλάκη Δέσποινα, Οικονομολόγος
 • Μενεγάκη Αικατερίνη, Οικονομολόγος
 • Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Γεωπόνος
 • Τζανοπούλου Μαρία, Γεωπόνος
 • Κουτάντος Μιχαήλ, Γεωπόνος
 • Γαμβρέλλη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός
 • Κρασαδάκης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
 • Πλατής Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός
Από τα στελέχη της υπηρεσιακής δομής συστάθηκαν οι παρακάτω 3 Επιτροπές:

1) Επιτροπή Παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+

Η Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+ αποτελείτο από τρία στελέχη της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ (οικονομολόγος, πολιτικός μηχανικός και γεωπόνος) και είχε αρμοδιότητα τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τη παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+.

2) Επιτροπή αξιολόγησης υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε αρμοδιότητα την αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+.

3) Επιτροπή ενστάσεων υποψηφίων τελικών αποδεκτών

Η Επιτροπή Ενστάσεων είχε αρμοδιότητα την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από υποψήφιους τελικούς αποδέκτες.

Δείτε επίσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ