ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER+ Νομού Λασιθίου σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 17 Ιουνίου 2006, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 830/1-8-2002 Υπουργική Απόφαση και στις 16 Ιουνίου 2003 υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του.

Το βασικό θέμα συσπείρωσης του τοπικού προγράμματος LEADER+ Νομού Λασιθίου είναι:

Φύση και Πολιτισμός

Δύο στοιχεία που διαχρονικά και ιστορικά χαρακτηρίζουν τη ταυτότητα, τους ανθρώπους, τα πλεονεκτήματα, τους τοπικούς πόρους και τα τοπικά προιόντα του Νομού Λασιθίου και τα οποία με την ανάδειξη και αξιοποίηση τους μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πόλους – συγκριτικά πλεονεκτήματα βιώσιμης ενδογενούς ανάπτυξης.

Στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος:

Η ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου του Νομού Λασιθίου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη γεωγραφική θέση, την πολιτιστική διάσταση και εικόνα και την ιστορική του διαδρομή.

Η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και η προώθηση ευκαιριών πολυαπασχόλησης του αγροτικού πληθυσμού.

Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης και η δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τοπική αγορά εργασίας.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η διατήρηση της αυθεντικότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο με τη στήριξη πρωτοβουλιών των νέων και τη διατήρηση βιώσιμων και αυτοδύναμων οικιστικών μονάδων.

Τακτικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος:

Η αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης με την αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα πρωτοβουλιών με χαρακτηριστικά επιδεικτικότητας, ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η προώθηση εναλλακτικών – διαφοροποιημένων ενεργειών που συνδέονται με τοπικούς πόρους και συμβάλλουν στη μεγέθυνση των ευκαιριών ετεροαπασχόλησης και στη διασφάλιση αποδεκτών εισοδημάτων.

Η αύξηση του δείκτη επενδύσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων πρόσβασης και παραμονής στην αγορά εργασίας.

Ο εκσυγχρονισμός του δομημένου και άμβλυνση των απειλών του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εμψύχωση και ανύψωση του ηθικού και της αυτοεκτίμησης του τοπικού πληθυσμού και παροχή κινήτρων παραμονής των νέων στην ύπαιθρο.

Η ανάδειξη ισχυρών αγροτικών κέντρων με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ του ανθρώπινου κεφαλαίου και της βελτίωσης της ποιότητας των υποδομών.

Η αναβίωση της εμπιστοσύνης και η στροφή της ζήτησης στις αγροτικές αξίες με τοπικές πρωτοβουλίες και καθολική κινητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού.

Η ενίσχυση των δομών παροχής υπηρεσιών στήριξης και ουσιαστικής συνεισφοράς στην ενίσχυση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης και στην εν γένει ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Η ανάπτυξη διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών σε επίπεδο επιχειρήσεων, αρχών και φορέων.

Δείτε επίσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ