1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιήθηκε στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2010 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 20η Δεκεμβρίου 2010.

Ακολουθούν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ενημερωτικό υλικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ L123α

-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ L312-5

-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣEΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 311-312-313 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣEΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 313-321-322-323 (ΔΗΜΟΣΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-ΚΥΑ 410/2010

-ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2974/710/2009)

-ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3427/722/2010)

-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2003/361/ΕΚ

-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 800/2008
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/2005

-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1974/2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ