ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER Νομού Λασιθίου υποβλήθηκε και υλοποιείται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)».

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 5807/29-6-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’ αριθμό 5954/2-7-2009 τροποποίηση της.

Στις 16 Ιουνίου 2010 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ η σύμβαση υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Λασιθίου.

Η διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος είναι 6,5 χρόνια, από τις 29-6-2009 μέχρι τις 31-12-2015.

Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του τοπικού προγράμματος είναι:

Συνολικό κόστος:…….……………….……7.817.126
Δημόσια δαπάνη:……………………………5.100.000 (65,24%)
– Εθνική συμμετοχή (ΥΠΑΑ&Τ):………1.020.000 (13,05%)
– Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ):…..…4.080.000 (52,19%)
Ιδιωτική συμμετοχή:………………….2.717.126 (34,76%)

Δείτε επίσης

ΑΞΟΝΑΣ 4: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ