ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα κατά τη 3η προγραμματική περίοδο (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) 2000-2006.

Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Ε.Ε (C139/18.5.2000) εκπονήθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ της Ελλάδας το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17-11-2000 και εγκρίθηκε με την αριθ. E(2001)3562/19.11.2001 απόφαση της.

Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους τους οποίους έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ενωση και ιδιαίτερα τη προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών.

Συμβάλλει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης για οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της εξασφάλισης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Εξυπηρετεί, επίσης, τους γενικούς στόχους που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ για τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα «τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και την αποκατάσταση της διαταραγμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας».

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ διαρθρώνεται σε δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους:

Η ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών.

Διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των περιοχών παρέμβασης.

Προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.

Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βελτίωση των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τη χρήση ειδικών αναπτυξιακών τεχνικών.

Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.

Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Ενδυνάμωση των διακλαδικών και διατομεακών σχέσεων της τοπικής οικονομίας.

Χρήση νέας τεχνολογίας για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά.

Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ περιλαμβάνει τους παρακάτω 4 Άξονες Προτεραιότητας με τα αντίστοιχα Μέτρα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης».

Μέτρο 1.1: Τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα.

Μέτρο 1.3: Υποστηρικτικές ενέργειες.

Μέτρο 1.4: Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών».

Μέτρο 2.1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία.

Μέτρο 2.2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Δικτύωση».

Μέτρο 3.1: Λειτουργία δικτύου LEADER.

Μέτρο 3.2: Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER (ΜΕΔ).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράμματος».

Ο άξονας αυτός έχει στόχο την υποστήριξη υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος, ώστε η Υπηρεσία Διαχείρισης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς, όπως on-going και ex-post αξιολόγηση, συντονισμός προγραμμάτων, Φορέων και πράξεων, συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης κ.λ.π.

Δείτε επίσης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ