ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο κεντρικός στόχος του τοπικού προγράμματος εστιάζει στην επιδιωκόμενη δυναμική ανάπτυξη της υπαίθρου, στην ανταγωνιστικότητα, στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ως κεντρικός στόχος του τοπικού προγράμματος έχει τεθεί:

«Η διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων αγροτικών κοινωνιών με ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, ποιότητα ζωής και αειφόρο χρήση φυσικών και πολιτιστικών πόρων»

Για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι:
  • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.
  • Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου και η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και συναφών υπηρεσιών.
  • Η παροχή ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο και η παροχή ενισχυμένων ευκαιριών στο νεανικό και γυναικείο πληθυσμό.
  • Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των συμπράξεων σε μείζονες κλάδους της τοπικής οικονομίας.
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού, η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Δείτε επίσης

ΑΞΟΝΑΣ 4: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ