ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) υπεύθυνη για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Λασιθίου είναι η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Η ΟΤΔ έχει τη παρακάτω διοικητική και οργανωτική δομή:

Υπηρεσιακός πυρήνας

Ο υπηρεσιακός πυρήνας αποτελείται από τα στελέχη της ΟΤΔ που είναι αναγκαία για την υλοποίηση και διαχείριση του τοπικού προγράμματος. 

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER)

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και της έχουν εκχωρηθεί όλες οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER.

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής παρέμβασης πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύνθεσης της ΕΔΠ LEADER, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής παρέμβασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 30%.

Η ΕΔΠ LEADER είναι 7/μελής και αποτελείται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων:

1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
2) Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Λασιθίου
3) Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
4) Επιμελητήριο Λασιθίου
5) Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας
6) Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου
7) Ελληνική Ακαδημία Γεύσης

Οι εκπρόσωποι (τακτικοί και αναπληρωματικοί) των φορέων που συμμετέχουν στην ΕΔΠ LEADER ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων αποφασιστικών οργάνων τους. Κάθε φορέας συμμετέχει με ένα εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.

Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER

Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER, αποτελείται τουλάχιστον από τρία στελέχη του υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤΔ και έχει τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες:
  • διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου σε κάθε αίτημα πληρωμής δαπανών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
  • διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων προκαταβολών των δικαιούχων.
  • σύνταξη των Πρακτικών Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολών και Δαπανών, στα οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου.
  • συμπλήρωση και υποβολή στην ΕΥΔ LEADER των Δελτίων Παρακολούθησης των έργων.
Επιτροπή αξιολόγησης

Η Επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων.

Επιτροπή ενστάσεων

Η Επιτροπή ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER και είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων δικαιούχων.

Δείτε επίσης

ΑΞΟΝΑΣ 4: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ