Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών” στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Απρ 1, 2020 | Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:             

– ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους.

– Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου για την υλοποίηση του Μέτρου 8.3.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 περιλαμβάνει τις ζώνες αλιείας που ανήκουν στις 16 Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των Δήμων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας που αναφέρονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.

– Αναλυτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Συνημμένα αρχεία:

 1. Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης
 1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης
 1. Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης
 1. Υπόδειγμα αναλυτικού προϋπολογισμού πράξεων (πλην δημοσίων συμβάσεων)
 1. Προσβασιμότητα ΑμεΑ
 1. Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις
 1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού
 1. Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων σύγχρονου πολιτισμού
 1. Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης & υποχρεώσεων Πράξης
 1. Πίνακας Δ1 για αποτύπωση μελετών
 1. Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και εγκρίσεων
 1. Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα
 1. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
 1. Οδηγός διαχειριστικής ικανότητας
 1. Παράρτημα διαχειριστικής ικανότητας
 1. Υπόδειγμα Προγραμματικών Συμβάσεων
 1. Οδηγός αξιολόγησης
 1. Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα
 1. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΥΑΕΚΕΔ)
 1. Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης
 2. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΔΤΔ_CO4.4_19.12.2019)
 3. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΔΤΔ_CR4.4_19.12.2019)