ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ/LEADER)

Ιούλ 5, 2016 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) υπέβαλε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου στο πλαίσιο του Μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα (περιοχή εφαρμογής, δράσεις, προκηρύξεις, όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, δικαιούχοι, ποσοστά ενίσχυσης κ.λπ) παρέχονται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του τοπικού προγράμματος:
https://www.anlas-leader.gr

Στην ιστοσελίδα αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το “ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”