Πίνακες τελικής αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου – Υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 ΚΑΙ 19.2.6.1

Απρ 1, 2020 | Ανακοινώσεις

Μετά από:
α) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών,
β) την έγκριση της ανακατανομής πόρων με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Υποδράσεων του τοπικού προγράμματος,
η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου ενέκρινε:
1) τους τελικούς πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στις Υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.6.1 του τοπικού προγράμματος.
Στις Υποδράσεις αυτές εντάσσονται όλες οι αιτήσεις στήριξης που αξιολογήθηκαν θετικά και το αποτέλεσμα αξιολόγησης είναι “Παραδεκτή προς στήριξη”
2) τον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 19.2.4.5.
Για την ένταξη όλων των αιτήσεων στήριξης που αξιολογήθηκαν θετικά, η ΟΤΔ έχει υποβαλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 αίτημα έγκρισης υπερδέσμευσης πόρων μετά την έγκριση του οποίου θα ενταχθούν όλες οι αιτήσεις στήριξης των οποίων το αποτέλεσμα αξιολόγησης είναι “Κατ’ αρχήν μη παραδεκτή προς στήριξη”.