Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης (δημόσια έργα) τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Ιαν 15, 2020 | Ανακοινώσεις

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο Υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της αξιολόγησης από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου (αξιολόγησης) κάθε αίτηση στήριξης (απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER, φύλλα διοικητικού ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, φύλλο ελέγχου προϋπολογισμού κ.λπ) απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης (λαμβάνουν δε και σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail από το σύστημα) και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

Οι αιτήσεις στήριξης που έχουν χαρακτηριστεί ως “καταρχήν μη παραδεκτές προς στήριξη” λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριμένη υποδράση στην οποία υποβλήθηκαν, θα μπορέσουν να ενταχθούν εφόσον εγκριθεί συμπληρωματική δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη υποδράση, είτε από ανακατανομή πόρων μεταξύ των υποδράσεων της πρόσκλησης είτε από υπερδέσμευση του τοπικού προγράμματος.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά του πίνακα αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ΟΠΣΑΑ, στο πεδίο «Εγχειρίδια-Κανονισμοί») και αποστέλλεται το αποδεικτικό κατάθεσης στην ΟΤΔ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής επιστολής.

Εφόσον το αποδεικτικό κατάθεσης αποσταλεί ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχει περιέλθει στα γραφεία της ΟΤΔ, με ευθύνη σας, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και υποβολή αποδεικτικού κατάθεσης) δεν θα γίνει δεκτή.

Η προσφυγή υποβάλλεται και εξετάζεται από Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών της ΟΤΔ.

H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται οι λόγοι. Σε περίπτωση που είναι γενικού και αόριστου περιεχομένου, δεν θα εξετάζεται.

– Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.