Ανακοίνωση πινάκων αξιολόγησης και κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

Ιούν 16, 2022 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 225/13-10-2021 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5474 – Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.6) πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”), ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν με ατομικές επιστολές για τα αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων τους.

Προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης