Ένταξη έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Λασιθίου

Ιούν 1, 2021 | Ενημερωτικά Δελτία

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, είναι αρμόδια για την εφαρμογή και διαχείριση του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Λασιθίου το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4: «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2021-2020.

Μέχρι σήμερα, μετά από σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, στο τοπικό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί συνολικά 57 έργα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με συνολικό κόστος 7.880.161,65 € και αναλογούσα δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) 5.682.394,30 €.

Συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί:

  • 30 έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με συνολικό κόστος 4.913.533,72 € και αναλογούσα επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) 2.715.766,37 €. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 45%, 50% και 65% ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη κατηγορία του δικαιούχου.
  • 27 έργα δημόσιου χαρακτήρα με συνολικό κόστος και επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) 2.966.627,93 €.(100%).

Μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται η ένταξη νέων έργων στο πλαίσιο των νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που αφορούν τις αλιευτικές περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου.