Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027

Δεκ 28, 2022 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της διαδικασίας “από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης” για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σας καλεί να συμπληρώσετε και να υποβάλετε με οποιοδήποτε μέσο (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά: Αργυροπούλου 3 – 7210 00 Άγιος Νικόλαος, fax: 28410 91120, e-mail: info@anlas.gr), τα παρακάτω έντυπα:

Α) Γενικό έντυπο διαβούλευσης

Το Γενικό Έντυπο Διαβούλευσης αφορά:

  • Τη περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.
  • Το εταιρικό σχήμα (Ομάδα Τοπικής Δράσης και Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος).
  • Τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης.
  • Τις ιδιαίτερες ανάγκες σε υπο-περιοχές εντός της περιοχής παρέμβασης.

Β) Έντυπο καταγραφής επενδυτικού ενδιαφέροντος ιδιωτών

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) και αφορά τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμός/επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων).

Γ) Έντυπο καταγραφής έργων και δράσεων δημόσιου χαρακτήρα

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από Φορείς όπως ΟΤΑ Α΄Βαθμού, τοπικοί φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύλλογοι, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθελοντικοί φορείς κ.λπ. και αφορά προτάσεις για έργα και δράσεις δημόσιου ενδιαφέροντος.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ