Ένα νέο βήμα στην ενημέρωση από την Αναπτυξιακή Λασιθίου

Ιούν 1, 2021 | Ενημερωτικά Δελτία

Τα Ενημερωτικά Δελτία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σε συνδυασμό με την ιστοσελίδα της (www.anlas.gr) και τη σελίδα στο facebook (https://www.facebook.com/anlas.gr), αποτελούν ένα ακόμη βήμα που έχει στόχο τη πλήρη και άμεση ενημέρωση των τοπικών φορέων, των επιχειρήσεων και των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε θέματα όπως:

  • Προσκλήσεις και Προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων Κοινοτικών και Εθνικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΠΕΠ Κρήτης κ.λπ) για: υποβολή προτάσεων ενίσχυσης έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, όπως.
  • Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  • Υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα από Δήμους, συλλογικούς φορείς, Μ.Κ.Ο, Α.Μ.Κ.Ε κ.λπ.
  • Δικτυώσεις  ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων και τοπικών φορέων.
  • Επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και ενισχύσεις για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα ειδικών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άνεργοι, νέοι, γυναίκες, ΑμεΑ κ.λπ).
  • Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε κ.λπ).
  • Διακρατικά και διατοπικά σχέδια συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Αναπτυξιακή Λασιθίου και στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας.
  • Εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ) τις οποίες διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει η Αναπτυξιακή Λασιθίου που έχουν σχέση με τη τοπική ανάπτυξη.
  • Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμοί Ε. Ε, κ.λπ) που αφορούν την τοπική ανάπτυξη.