1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μάι 18, 2018 | Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Λασιθίου, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την Υποδράση):

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα,
 • Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ-ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης , αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λασιθίου της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά  ενδεικτικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.671.000€.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης: 22-5-2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης: 20-8-2018

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις και υποδράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στα ηλεκτρονικά αρχεία και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που ακολουθούν:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Οδηγός Αιτήσεων Στήριξης

Υποδείγματα φακέλου υποβολής:


1. Αίτηση Στήριξης.

2. Παράρτημα Αίτησης Στήριξης.


3. Αναλυτικός προυπολογισμός πράξεων – Χρονοδιάγραμμα.


4. Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών.


5. Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της Πράξης.


6. Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης Πράξης με ΣΜΠΕ.


7. Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού.


8. Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων σύγχρονου πολιτισμού.


9. Πίνακες υπολογισμού καθαρών εσόδων.


10. Υπόδειγμα απόφασης ένταξης.


11. Υπόδειγμα απόφασης απόρριψης.


12. Υπόδειγμα σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.


Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου (Φάκελος Α)


Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου (Φάκελος Β)


Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου (Παράρτημα Φακέλου Α)


Θεσμικό πλαίσιο

 1. ΥΑ 13215-30.11.2017 (ΦΕΚ 4285-2017) – Υπομέτρο 19.2 Δημόσια Έργα.
 2. Συνθήκη Λειτουργίας ΕΕ

 3. Καν. (ΕΕ) 1303-2013

 4. Καν. (ΕΕ) 1305-2013
 5. Καν. (ΕΕ) 1407-2013
 6. Καν. (ΕΕ) 651-2014
 7. Καν. (ΕΕ) 702-2014
 8. ΥΑ 110427-20.10.2016 (ΦΕΚ 3521-2017) – Κανόνες επιλεξιμότητας
 9. ΚΥΑ 2635-13.9.2017 (ΦΕΚ 3313-2017) – Υπομέτρο 19.2

Σύνδεσμοι:


Οδηγίες (βίντεο) για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΟΠΣΑΑ