ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Οκτ 25, 2018 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (τακτικό και αναπληρωματικό) τον έλεγχο και τη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018).