Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Ιούλ 15, 2021 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD Ν. Λασιθίου στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα για δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) αφορά ένα άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.