ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Μαρ 11, 2015 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31-12-2015, με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά), σε σφραγισμένο φάκελο, τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 3 – 72100 Αγιος Νικόλαος) μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και τη παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 3 – 72100 Αγιος Νικόλαος, τηλέφωνο: 28410 91110, fax: 28410 91120, e-mail: info@anlas.gr, αρμόδιος: Χαράλαμπος Αντωνακάκης, Γ. Διευθυντής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ