ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ιαν 23, 2014 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (Αργυροπούλου 3) προκηρύσσει ενδιαφέρον για τη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανών γραφείου, με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

– ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΓΡΑΦΕΣ