ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ιαν 31, 2014 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου, συμμετέχει ως Εταίρος στο Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Γαστρονομικές Περιλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων” που έχει ενταχθεί στον Αξονα 4: “Προσέγγιση LEADER” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με εθνικό συντονιστή – εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για τη  υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και εκτύπωση εκπαιδευτικού φακέλου» στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διακρατικής συνεργασίας με τίτλο «Γαστρονομικές περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421β, του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ