ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΑ 3

Αυγ 4, 2010 | Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 προκήρυξε τα παρακάτω Μέτρα με συνολική διατιθέμενη δημόσια δαπάνη 325 εκατ. €.

Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση.

Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο), εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311.

Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο), εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 καθώς και ΟΤΑ  Α΄ βαθμού και τις εταιρίες τους για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

Οι περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 στο Νομό Λασιθίου είναι:

 • Δήμος Ιεράπετρας (Δημοτικά Διαμερίσματα: Νέων Μαλών, Ανατολής, Γδοχίων, Καλαμαύκας,  Μακρυλιάς, Μεσελέρων, Μουρνιών, Μύθων, Μύρτου και Ρίζας).
 • Δήμος Σητείας (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα πλην του Δ.Δ. Σητείας).
 • Δήμος Ιτάνου (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα).
 • Δήμος Λεύκης (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα).
 • Δήμος Μακρύ Γιαλού (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα).
 • Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου (όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα).
 Η υλοποίηση των εν λόγω Μέτρων έχει ως στόχο:
 • Τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
 • Τη συγκράτηση  αλλά και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
 • Τη προώθηση της απασχόλησης.
 • Την ενίσχυση κυρίως ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της οικονομικής τους αυτοδυναμίας.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς πολύ μικρών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών του αγροτικού τουρισμού, του τουρισμού της υπαίθρου και λοιπών τομέων αλλά και της μεταποίησης (εκτός της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
 • Υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας.
 • Χώροι εστίασης και αναψυχής.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτουρισμού και του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού).
 • Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης.
 • Βιοτεχνικές μονάδες σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας.
 • Επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.

Προβλέπεται δράση για τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας προκειμένου να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι υπηρεσίες καθώς και τα προϊόντα κάθε περιοχής.

Επιπλέον χορηγούνται ενισχύσεις για τη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Τέλος, ενισχύονται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύ κοινό προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού για επίσκεψη στις περιοχές αυτές αλλά και να επιτευχθεί επιμήκυνση του χρόνου διαμονής τους.

Το κανονιστικό πλαίσιο για τη εφαρμογή των εν λόγω Μέτρων, οι περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3, οι Ενημερωτικοί Οδηγοί και οι Φάκελοι Υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες διευθύνσεις:

– Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54-56 και 58  – Αθήνα.

– Στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)  https://www.agrotikianaptixi.gr.

– Στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – 721 Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110) και στην ιστοσελίδα: www.anlas.gr.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56  – Τ.Κ. 104 41 Αθήνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 311

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 312

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 313

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 311

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 312

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 312-ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 313Α

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 313Β

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3