ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Ιαν 30, 2013 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου, συμμετέχει ως Εταίρος στο Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Γαστρονομικές Περιλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων” που έχει ενταχθεί στον Αξονα 4: “Προσέγγιση LEADER” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με εθνικό συντονιστή – εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α., ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και προώθηση κοινών διαδρομών γεύσεων και πολιτισμού – διαμόρφωση τουριστικών πακέτων» στο πλαίσιο Διακρατικής Συνεργασίας Άξονα 4 Προσέγγιση LEADER – «Δίκτυο Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ