ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ

Σεπ 18, 2017 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για τη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου» και ειδικότερα μέχρι τις 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έναν (1) Οικονομολόγο – Λογιστή ΠΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης.

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Αγιο Νικόλαο, οδός Αργυροπούλου 3, Τ.Κ. 72100 μέχρι τη Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 15.00.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Αικατερίνη Μενεγάκη τηλ. 28410 91110.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (www.anlas.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Προσλήψεων Προσωπικού που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων Προσωπικού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ