Επαναληπτική πρόσκληση για σύναψη μίσθωσης έργου με ένα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

Ιούλ 27, 2022 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) διάρκειας μέχρι τις 31-12-2023 με ένα άτομο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ για την υλοποίηση του έργου: “Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020”.

Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παραρτήματα πρόσκλησης