ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Φεβ 8, 2011 | Ανακοινώσεις

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Άξονας 4: «Δράσεις ενίσχυσης τοπικής οικονομίας», Μέτρο 4.3: «Δομές στήριξης φορέων, επιχειρήσεων και  κατοίκων της υπαίθρου») έχει δημιουργήσει τη
Δομή Στήριξης των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των φορέων της υπαίθρου στο Νομό Λασιθίου 
(Δομή Στήριξης ΚΕΦΥ Λασιθίου)
Οι Δομές Στήριξης των Κατοίκων, των Επιχειρήσεων και των Φορέων της Υπαίθρου στη Περιφέρεια Κρήτης (Δομές Στήριξης ΚΕΦΥ Κρήτης) λειτουργούν και στους 4 Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης έχουν ως βασικό στόχο
να διευκολύνουν τη πρόσβαση στη πληροφορία και στη παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους κατοίκους, φορείς και επιχειρήσεις της αγροτικής υπαίθρου 
και με βάση αυτό το στόχο:
–  παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης – πληροφόρησης και συμβουλευτικής στήριξης σε μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις και φορείς.
–  υλοποιούν δράσεις για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και ανταλλαγών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ή των μελών τους.
Ειδικότερα παρέχουν τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών:

Ενημέρωση – Πληροφόρηση


Σε επιχειρήσεις ή σε άτομα που θέλουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση, σε θέματα όπως ενδεικτικά:


–  Προγράμματα χρηματοδότησης και χρηματοπιστωτικά εργαλεία για την ίδρυση νέας ή τη βελτίωση της υπάρχουσας επιχείρησης.

–  Προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για τη στελέχωση της επιχείρησης.
–  Προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια για τη βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων.
–  Εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές για τη προβολή και προώθηση των προιόντων και υπηρεσιών.
–  Φορείς και Υπηρεσίες ενημέρωσης και στήριξης για εξειδικευμένα ζητήματα.
Σε τοπικούς φορείς (φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλόγους, σωματεία ή άλλους συλλογικούς φορείς), σε θέματα όπως ενδεικτικά:

–  Προγράμματα χρηματοδότησης ή άλλες πρωτοβουλίες που μπορούν να στηρίξουν την  υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους.

–  Σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών των εργαζομένων ή των μελών τους.
–  Εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για τη προβολή των δραστηριοτήτων τους.
–  Για άλλους φορείς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που αναπτύσσουν παρόμοιες δραστηριότητες και με τους οποίους θα μπορούν να συνεργαστούν.

Συμβουλευτική Στήριξη

Σε επιχειρήσεις ή σε άτομα που θέλουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση, σε θέματα όπως ενδεικτικά:


– Εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη για την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος χρηματοδότησης ή επιδότησης, χρηματοπιστωτικού εργαλείου, σεμιναρίου, έκθεσης κ.λπ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και της επιθυμίες της επιχείρησης.

–  Ανάλυση και επεξήγηση των διαδικασιών ένταξης σε χρηματοδοτικό ή άλλου είδους πρόγραμμα και καθοδήγηση για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
–  Συμβουλευτική στήριξη σχετικά με τις διαδικασίες έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.
–  Διασύνδεση με τους αρμόδιους φορείς σε περίπτωση εξειδικευμένων αιτημάτων.
Σε τοπικούς φορείς (φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλόγους, σωματεία ή άλλους συλλογικούς φορείς), σε θέματα όπως ενδεικτικά:

–   Συμβουλευτική στήριξη για την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος, σεμιναρίου, συνεδρίου, ημερίδας ή έκθεσης ανάλογα με  το τομέα δράσης τους ή την επιθυμία για επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

–   Ανάλυση και επεξήγηση των διαδικασιών ένταξης σε χρηματοδοτικό ή άλλου είδους πρόγραμμα και καθοδήγηση για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
–   Στήριξη και καθοδήγηση στην επιλογή φορέων που θα μπορούν να συνεργαστούν και στη πραγματοποίηση των πρώτων επαφών.
  
Ανάπτυξη συνεργασιών, μεταφορά καλών πρακτικών και βελτίωση δεξιοτήτων

Η Δομή Στήριξης θα αναλάβει την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για την ανάπτυξη συνεργασιών, τη μεταφορά καλών πρακτικών και τη βελτίωση δεξιοτήτων όπως:

– Οργάνωση επιμορφωτικών επισκέψεων με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων ή φορέων, σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο τη βελτίωση της τεχνογνωσίας τους, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την ανάπτυξη συνεργασιών. 

– Στήριξη της επιχειρηματικής δικτύωσης, συνδέοντας τις τοπικές επιχειρήσεις με υφιστάμενα επιχειρηματικά δίκτυα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

– Οργάνωση επιμορφωτικών κύκλων και σεμιναρίων με κύριο στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης των τοπικών επιχειρήσεων και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

– Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, συνεδρίων και άλλων θεματικών εκδηλώσεων με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των επιχειρηματιών και την εφαρμογή νέων επιτυχημένων και καινοτόμων πρακτικών στις επιχειρήσεις τους.

– Σύνταξη εγχειριδίων, οδηγών επιχειρηματικότητας και άλλων χρήσιμων εργαλείων που παρέχουν εξειδικευμένες και χρήσιμες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες ή τους εργαζόμενους σε τοπικές επιχειρήσεις. 

 


Για πληροφορίες, ενημέρωση και υποβολή αιτημάτων για τις παραπάνω υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (με επίσκεψη ή επικοινωνία) στη Δομή Στήριξης ΚΕΦΥ Λασιθίου που λειτουργεί στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Αγιο Νικόλαο.

 
Διεύθυνση:
  Αργυροπούλου 3 
  (δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου)
Τηλέφωνο:
  28410 91110
Fax:
  28410 91120
E-mail:
Ιστοσελίδα:
  www.domeskefy.gr   &   www.anlas.gr