Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών, Ψηφιακός χάρτης, Πινακίδες»

Αυγ 4, 2021 | Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών, Ψηφιακός χάρτης, Πινακίδες»

για το πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» (Υπομέτρο 19.3 CLLD/LEADER) στο πλαίσιο υλοποίησης του  Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου που συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) – υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)»ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).