ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014 19:37

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποίησε τη 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου με καταληκτική προθεσμία την 26η Ιανουαρίου 2015

Ακολουθούν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ενημερωτικό υλικό.

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

- ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ L123α

- ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 312-313 (ΙΔΙΩΤΙΚΑ)

- ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 313-323 (ΔΗΜΟΣΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- ΚΥΑ 401/2010

- ΚΥΑ 401/2010 (1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

- ΚΥΑ 401/2010 (2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

- ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2974/710/2009)

- ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3427/722/2010)

- ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2003/361/ΕΚ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 800/2008

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/2005

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1974/2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δείτε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 


  Αρχική | Επικοινωνία || Created by CreativeStudio